Nh?ng lúc ?i l?m, ?i ch?i m? trong túi ch? có m?t th?i son nh?ng ch? c?n v?i m?o ??n gi?n các cô n?ng c?ng có khuân m?t xinh t??i, t?a sáng tr??c m?i ng??i. Nghe qua trang ?i?m b?ng son thì ch?c h?n m?i ng??i ch? ngh? l? th?c hi?n b??c chung c?c c?a quá trình trang ?i?m. Nh?ng r?t nhi?u cách l?m ??p ?i?m trang b?ng son ??n gi?n v? ti?n l?i ?ó b?n. V??y cách trang ?i?m b?ng son l? nh? th? n?o?

1. Tìm hi?u v? cách trang ?i?m m?t b?ng son môi

?ây l? m?t quy trình ?i?m trang ?t ph?c t?p bao g?m ch? s?? d?ng m?t th?i son ??c nh?t cho ?i?m trang m?t, má v? môi ch? không ph?i ph?n má ho?c ph?n m?t. Cách trang ?i?m n?y lý t??ng cho nhi?u b?n n? không mu?n trang ?i?m nhi?u ho?c ch? th?ch s? ??n gi?n. Vì h? ch? c?n th?c h?nh m?t v?i th? thu??t v?i son môi ?? trông t??i t?n h?n m?i khi ?i h?c,?i l?m, d?o ph?.
2. Tuy?t chiêu ?i?m trang b?ng son ??c ?áo

2.1. má ph?n trong v?t

Cách dùng má h?ng n?y r?t h?p v?i nh?ng ch? em n?o l??i ?i mua s?m m? ph?m hay ch?a cháy nh?ng lúc trong túi không ?em ph?n má ??o. ??u tiên b?n hãy dùng th?i son s?n có, thoa lên ngón tay m?t chút ?t sau ?ó dùng tay thoa ??u lên trên gò má, nh?n ??nh ? ph?n gò má ?? t?o ra ?i?m nh?n.

B?n nên dùng son d??ng ?? t?o ra l?p makeup gò má thêm ph?n thiên nhiên, m?m m?i v? m?u c?ng s? hòa l?n v?i m?u ph?n. N?u b?n makeup b?ng son m?u ??, cam ?? trên má thì hãy ph? nh? lên l?p ph?n ph? ?? cho hai bên má nhìn có v? h?ng h?o, t? nhiên h?n. B? k?p n?y s? giúp b?n t?n ti?n không ?t th?i kì v?o nh?ng lúc b??n r?n.

2.2 sang – hút

B??c 1: Dùng c? tô son k?n môi

B??c 2: dùng ph?n m?t m?u t?i (nâu/t?m ???m) ?? tô lòng môi…… sau ?ó tán ??u m?u m?t, nên nh? s?? d?ng ph?n m?t v?a ph?i ?? m?u môi không b? chuy?n m?u.

B??c 3: Dùng kem che thi?u sót ch?m ? vi?n gi?a môi d??i v? ph?n môi trên sau ?ó tán ??u ra ph?a ngo?i, không tán v?o ph?a trong lòng môi.

B??c 4: s?? d?ng son bóng ?? ch?m ph?n lòng môi.

V?i cách ?ánh son n?y, ?ôi môi c?a b?n trông v?a thiên nhiên, l?i v?a quy?n r?. Cách ?ánh son n?y r?t phù h?p cho b?n khi ?i ti?c.
2,3 Cách ?i?m trang công s? v?i son môi

Có th? b?n ch?a bi?t, nh?ng th?i son môi b?n v?n dùng ??u có th? tr? nên ph?n má h?ng ch? trong t?ch t?c. V? b? quy?t ?i?m trang công s? v?i son môi ch?nh l? dùng c? ?ánh m?t chút son môi ra c? tay, thoa ??u chúng ?? l?y m?t l??ng nh? v? có tone m?u v?a ph?i, không b? sáng quá v? dùng mút ch?m lên má.

Ti?p ?ó, dùng ch?i ?i?m trang tán ??u ra vùng má trên g??ng m?t ?? có ???c l?p má ??o o?t, ??u m?n. M?t l?u ý nh? khi dùng bi?n t?u son tr? nên ph?n má ??o, b?n nên dùng son có m?u h?ng nh? h?ng ph?n, h?ng cánh sen ?? l?p ?i?m trang má ??o tr?ng ???c thiên nhiên v? th??t h?n.

Trên ?ây l? 3 cách trang ?i?m ??n gi?n h?p v?i ng??i ?i l?m v? các n?ng còn ?i h?c. Hy v?ng b?i vi?t trên ?ây giúp b?n gi?i quy?t ???c v?n ?? khó kh?n khi ?i?m trang nh?, ch? v?i 1 cây son c?ng ?? t?o nên chuy?n r?i n?ng nh?.