Vi?c s?? d?ng son môi gi?, kém ch?t l??ng lâu ng?y có th? d?n ??n các b?nh nan y nguy hi?m nh? ung th?, vô sinh, r?i lo?n tim m?ch, tu?n ho?n. Tuy nhiên, son môi gi?ng nh? m?t v??t b?t ly thân ??i v?i các cô gái. V??y l?m sao ?? ??p m? không s? ?nh h??ng ??n s?c kh?e. Hãy tham kh?o ngay nh?ng cách phân bi?t son môi ch?nh hãng v?i son môi gi? ?ang ???c b?y bán trên th? tr??ng nhé!

Tham kh?o ngay: Son môi H?n Qu?c ch?nh hãng

1. Nh??n bi?t son gi? son th??t qua bao bì v? giá c?

Tr??c khi quy?t ??nh rinh m?t em son v? b?n ??ng quên d?nh t? chút th?i kì tìm hi?u v? dòng son ?ó. Nh?ng hãy nh? r?ng, trên d??i ?úng website c?a hãng hay các store l?n, uy t?n. Hãy tìm hi?u th??m ch? hãy l?u l?i hình ?nh, thông báo s?n ph?m ???c cung c?p t?i website c?a hãng. ?ây s? l? c? quan y?u ?? b?n ?ánh giá, phân bi?t son môi th??t gi? khi mua t?i các shop hay store b?n ch?a có th?i kì ki?m ch?ng.

2. Nh??n bi?t b?ng c?m giác

Hãy qu?t m?t t?o son lên da, ho?c môi. Son gi?, nhái h?ng hi?u hay còn g?i l? “super fake” không gây ph?n ?ng t?c th?i nh? nóng rát, ng?a môi. Nh?ng vì ch?a nhi?u ch?t hi?m nguy c?ng nh? th??ng có ch?a d??ng ch?t nên khi dùng không có ?? m?m, m??t v? m?u s?c không ??u. Bên c?nh ?ó, sau m?t th?i kì s?? d?ng, da môi s? c?ng ng?y c?ng x?u ?i, khô, l??ng da ch?t nhi?u.

Còn v?i son th??t, m?u son s? lên r?t ??u có c?m giác m?m, m??t môi.
3. Th?? nh??n bi?t son môi b?ng v?ng

B?n l?y m?t th?i son r?i dùng nh?n v?ng Tây ch? lên v?t son. N?u v?t son chuy?n m?u t? ?? sang ?en thì son c?a b?n ch?a nhi?u hóa ch?t ??c h?i, trong ?ó th?nh ph?n chì chi?m ?u th? r?t l?n.
ngo?i gi?, b?n c?ng có th? dùng b?c ?? th?m tra. N?u b?c không ??i m?u thì xin chúc m?ng b?n. Son môi c?a b?n l? son môi ch?nh hãng. ?ây l? cách ??n gi?n v? ti?n l?i nh?t ?? nh??n bi?t son gi? v? son môi ch?nh hãng.

4. Phân bi?t son môi gi? th??t b?ng mã v?ch

N?u b?n chú ý thì không ch? riêng son môi m? b?t k? s?n ph?m ch?nh hãng n?o ??u có m?t mã v?ch riêng. ?ây l? c? s? ?? c? quan qu?n lý th? tr??ng qu?n lý s?n ph?m c?ng nh? l? cách ?? khách h?ng phân bi?t ???c h?ng th??t – gi?.

?? phân bi?t son môi th??t gi? khách h?ng ch? c?n quét mã v?ch. N?u thông báo mã v?ch xác th?c v?i thông báo trên bao bì thì ?ó l? son ch?nh hãng v? trái l?i thì l? son gi?, son không rõ c?i ngu?n xu?t x?.
Các chuyên gia khuyên, khi mua son nên d?nh chút th?i kì v?o trang web hãng son ch?nh hãng ?? tìm hi?u thông tin v? s?n ph?m nh? ??c ?i?m bao bì, nhãn mác, hình ?nh, nh?t l? ??c ?i?m ch?t son ?? có thông tin l?a ch?n ?úng s?n ph?m son ch?nh hãng.