Mình c?n Mua l?i công ty s?ch thu? lâu n?m không phát sinh doanh thu c?ng t?t, b?n n?o có công ty gi?i thi?u mình nhé.T?NG B? QUÀ T?NG KHI GI?I THI?U

Chia x? B? t?i li?u ??o t?o Video + file b?i gi?ng ??o t?o k? toán, h??ng d?n kê khai thu? GTGT, TNDN, TNCN, h??ng d?n h?ch toán chi ti?t lên báo cáo t?i ch?nh quy?t toán n?m.

Chia x? B? t?i li?u ??o t?o Video + file b?i gi?ng ??o t?o Tin h?c v?n phòng: office, word, excel c? b?n nâng cao.

Chia x? B? t?i li?u ??o t?o Video + file b?i gi?ng ??o t?o kinh doanh, ti?p th? online : Shopee, Laraza, Facebook, Zalo, TaoBao, Telegram.

Các khoá h?c:
1. EXCEL t?ng h?p t? C? B?N ??n NÂNG CAO

2. EXCEL chuyên v? HÀM EXCEL

3. EXCEL VBA

4. EXCEL-Th?nh th?o k? toán t?ng h?p trên EXCEL v? PH?N M?M

5. Luy?n thi MOS EXCEL- Ch?ng ch? qu?c t? 6. POWERPOINT C? B?N

7. NGUYÊN LÝ K? TOÁN

8. K? TOÁN TH?C HÀNH MISA

9. T? T??O PH?N M?M - qu?n lý TI?N L??NG, NHÂN S?, CH?M CÔNG, KHO

10. K? KHAI, QU?T TOÁN THU?, THU? GTGT t? A-Z 11. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

12. K? TOÁN GIÁ THÀNH

13. POWERPOINT t? c? b?n ??n nâng

Ngo?i ra còn kho?ng 200 gb video b?i gi?ng các khoá h?c kinh doanh online: Shopee, Laraza, Facebook, Zalo, Marketing, Telegram … r?t phù h?p v?i các b?n kinh doanh online

B?n n?o c?n t?i li?u h?c t??p liên h? mình ?i?n tho?i ho?c zalo


0969299920 - 0963000619 tailieuketoanthuchanh.wordpress.comChia x? B? t?i li?u ??o t?o k? toán th?c h?nh c? b?n nâng cao