Cushion cho da d?u khác v?i nh?ng lo?i Cushion th??ng ng?y khác nh? th? n?o? C?n l?u ý nh?ng gì khi ch?n Cushion cho cô n?ng da d?u? Cushion l? lo?i m? ph?m ?em l?i nhi?u ?ch cho phái ??p. Không ch? giúp che ph? t?i l?i t?t m? Cushion còn ???c ?ánh giá cao trong vi?c coi ngó da.

??i v?i nh?ng cô gái có l?n da d?u vi?c ch?n cho mình s?n ph?m Cushion phù h?p l? r?t quan y?u. Sau ?ây IBIM Vietnam s? mách b?n cách ch?n cushion cho da d?u th?ch h?p. Cùng theo dõi nhé!

I. ?i?u c?n bi?t v? Cushion

Cushion l? m?t khái ni?m m?i m? ??n t? H?n Qu?c ??i v?i các ch? em ??n b? yêu th?ch vi?c l?m ??p. Không gi?ng nh? các d?ng kem trang ?i?m th??ng nh??t, Cushion l? s? ph?i h?p c?a nhi?u s?n ph?m kem ch?ng n?ng, kem n?n, ph?n v? kem d??ng da. V?i k?t c?u d?ng l?ng, m?m m?n giúp b?n d? d?ng che ?i các thi?u sót trên khuôn m?t m? không c?n ph?i sang nhi?u b??c.

S?n ph?m Cushion th??ng l?ng h?n kem n?n th??ng ng?y, ch?nh do v??y nó còn ???c g?i v?i tên kem n?n d?ng n??c hay ph?n n??c. Không ch? giúp b?n có th? t?i gi?n hóa các b??c trang ?i?m m? Cushion còn giúp l?n da c?a b?n trông c?ng m??t, m?m m?n, thoáng kh? m? không b? b? bách nh? cách ?i?m trang truy?n th?ng. H?n n?a s?n ph?m còn giúp l?n da c?a b?n t??i mát, ch?ng n?ng v? gi? ?m t?t.
Có th? b?n quan tâm: Ph?n n??c IBIM dùng cho l?a tu?i n?o
Không ch? có ch?t l??ng ??m b?o, s?n ph?m còn có thi?t k? khá ??p m?t. L?p kem s? ???c gi? bên trong m?t chi?c h?p tròn nh? xinh có lót l?p mút. Khi c?n dùng ch? c?n ?n nh? mi?ng mút ?i?m trang l? có ngay m?t l??ng v?a ??. ?ây ???c xem l? m?t phát minh tót v?i c?a ng?nh m? ph?m ?i?m trang.

II. Nh?ng l?u ý khi ch?n Cushion cho da d?u

dù r?ng Cushion l? s? ph?i h?p c?a nhi?u s?n ph?m trang ?i?m v? d??ng da khác nhau, nh?ng không ph?i l?n da n?o c?ng có th? s?? d?ng chung m?t lo?i ph?n n??c. M?i lo?i da s? có cho riêng mình m?t lo?i Cushion riêng, ??c bi?t l? l?n da d?u.

th?c ch?t c?a da d?u ch?nh l? kh? n?ng t?ng ti?t bã nh?n chóng vánh, khi?n l?n da luôn b? bóng d?u, l? chân lông to gây m?t th?m m?. ?ây c?ng ch?nh l? nguyên do khi?n l?p ?i?m trang c?a b?n mau chóng b? x?n m?u. ?ó l? lý do khi ch?n Cushion cho lo?i da ??ng ??nh n?y b?n c?n ph?i h?t s?c l?u ý v? tuy?n l?a c?n th??n.
Khi ch?n Cushion cô n?ng da d?u c?n tránh các s?n ph?m có kh? n?ng d??ng ?m cao. K?t c?u kem r?t quan y?u ??i v?i ng??i có l?n da hay ?? d?u, hãy chú ý ??n nh?ng lo?i ph?n n??c có ch?t kem l?ng, m?ng nh? v? tránh d?m quá d?y khi?n da b? b? bách d? gây m?n.

III. Top 3 s?n ph?m Cushion ?ình ?ám d?nh cho da d?u

bây gi? trên th? tr??ng m? ph?m ?i?m trang Cushion ???c s?n xu?t khá ?a d?ng v? m?u mã, m?u s?c c?ng nh? th??ng hi?u. Tuy nhiên ?? ch?n Cushion phù h?p v?i l?n da d?u thì sau ?ây IBIM Vietnam s? g?i ý cho b?n 3 dòng s?n ph?m ?ình ?ám d?nh cho da d?u ?ang n?i nh?ng n?m g?n ?ây.

1. Ph?n n??c SilkyGirl Magic BB Cushion SPF50/PA+++

??u tiên ph?i k? ??n s?n ph?m ph?n n??c SilkyGirl Magic BB Cushion SPF50/PA+++. ?ây l? m?t s?n ph?m ?i?m trang n?i danh ??n t? Singapore v?i công d?ng che l?i t?t cùng kh? n?ng ki?m d?u lên ??n 12 ti?ng. ?ây x?ng ?áng l? s?n ph?m ?i?m trang d?nh cho da d?u ch?t l??ng t?t, nh?ng có m?c giá bình dân b?n nên ??u t? cho l?n da c?a mình.

Không ch? có kh? n?ng ki?m d?u, che khuy?t ?i?m t?t m? s?n ph?m SilkyGirl Magic BB Cushion SPF50/PA+++ còn có kh? n?ng ch?ng oxy hóa, ch?ng n?ng, ng?n ng?a quá trình lão hoá, giúp l?n da c?a phái ??p luôn ???c c?ng m??t, t??i tr? nh? chi?t xu?t t? hoa nhung tuy?t. SilkyGirl Magic BB Cushion SPF50/PA+++ có hai tông m?u ch?nh l?: 01 Natural Light d?nh cho sáng v? 02 Natural Medium d?nh cho da có m?u t? t? nhiên.

2. Ph?n N??c IBIM Red Cover Calming Cushion

S?n ph?m ti?p theo b?n có th? tr?i nghi?m ch?nh l? ph?n n??c IBIM Red Cover Calming Cushion. C?ng n?m trong phân khúc t?m trung, s?n ph?m ph?n n??c c?a hãng IBIM Vietnam ???c khá nhi?u ch? em yêu th?ch v? ch?n l?c. IBIM VietNam l? m?t trong nh?ng hãng m? ph?m n?i ??a H?n Qu?c v?i kh? n?ng ki?m d?u, l?p n?n gi? lâu, không xu?ng tone, khô nhanh nên khá h?p v?i l?n da d?u.

Ph?n n??c IBIM Red Cover Calming Cushion khá ?a d?ng, vì th? b?n có th? tho?i mái ch?n l?c s?n ph?m h?p v?i l?n da c?a mình. Cushion H?n Qu?c có nhi?u lo?i nh?ng n?u b?n mu?n tìm m?t s?n ph?m th?ch h?p v?i da d?u c?ng nh? có giá th?nh h?p lý, ?n nh??p ??i t??ng h?c trò, sinh viên thì ??ng b? l? s?n ph?m ph?n n??c IBIM Red Cover Calming Cushion nhé.
3. Ph?n n??c Laneige BB Cushion Pore Control SPF50+ PA+++

chung cu?c l? dòng s?n ph?m ph?n n??c Laneige BB Cushion Pore Control SPF50+ PA+++. Laneige c?ng l? m?t trong nh?ng hãng m? ph?m n?c ti?ng, cao c?p c?a H?n Qu?c. Th??ng hi?u Laneige v?n n?i danh v?i các dòng s?n ph?m trông nom da, ?i?m trang có chi?t xu?t t? t? nhiên, an to?n cho ng??i s?? d?ng.

Không ch? có tác d?ng ki?m d?u t?t, l?m m?m m?n da v? ch?ng n?ng, s?n ph?m ph?n n??c Laneige BB Cushion Pore Control SPF50+ PA+++ còn ???c ?ánh giá cao b?i thi?t k? sang. ngo?i gi? cushion n?y còn có các d??ng ch?t, khoáng v??t thiên nhiên giúp cân b?ng ?? ?m v? song song d??ng sáng cho l?n da sau m?t th?i kì dùng.

Hy v?ng v?i nh?ng chia s? trên b?n s? bi?t cách ch?n ???c cho mình s?n ph?m cushion cho da d?u h?p. ?? tìm ???c nhi?u s?n ph?m trang ?i?m giá t?t, ch?t l??ng b?n ??ng quên truy c??p trang website: IBIM Vietnam nhé.