???????????? ?ông Ho?ng Y?n Chuyên cung c?p T? Y?n, M??t ong r?ng, ?ông trùng h? th?o CHÍNH HÃNG GIÁ T?T NH?T t?i tay khách h?ng. Hãy FOLLOW shop ?? nh??n Voucher ?u ?ãi c?a shop v?i ph??ng châm "S? h?i lòng c?a khách h?ng l? ni?m vui c?a chúng tôi" ????????????

T? Y?n V?n Khánh Hòa

??????I T??NG S? D?NG

? Tr? em t? 1-3 tu?i: 1-2gr/l?n, 2 l?n/tu?n

- Tr? em t? 3-12 tu?i: 2-3gr/l?n, 2-3 l?n/tu?n

? ??i v?i ng??i tr??ng th?nh: 3-5gr/ng?y

? ??i v?i ng??i gi?: t?i ?a 3-5gr/l?n, 2-3 l?n/tu?n

? ??i v?i ng??i b?nh: t?i ?a 5gr/l?n, dùng m?i ng?y Y?n S?o Viên Baby

Vì ngu?n t? y?n do ch?nh g?c nh? ?ông Ho?ng Y?n nuôi nên giá c? các s?n ph?m t?i ?ông Ho?ng Y?n khá phù h?p v?i túi ti?n ng??i dùng. T? Y?n S?o Rút Lông Khô

Ti?p ?ó, t? y?n s? ???c s?y khô. Các ngh? nhân s? liên t?c ki?m tra, ??m b?o t? y?n không b? m?t ?i hình d?ng ban ??u. Thêm v?o ?ó, giá tr? dinh d??ng, mùi v? y?n s?o c?ng s? không b? m?t ?i nhi?u.

Ch?nh vì quá trình l?m ra y?n rút lông khô r?t ph?c t?p v? ?òi h?i s? t? m?, tay ngh? k? thu??t c?a các ngh? nhân nên giá th?nh s?n ph?m n?y t??ng ??i cao.

????CAM K?T C?A SHOP????

?? “?ông Ho?ng Y?n” V?i ph??ng châm bán h?ng: “ NGON CHU?N, T?T, UY TÍN, CH?T L??NG” b?ng t?t c? TÂM HUY?T c?a mình ?? mang l?i S?n ph?m t?t nh?t cho khách h?ng

?? S?n ph?m gi?ng mô t? 100%

?? Th?i gian chu?n b? h?ng siêu t?c.

?? Kho h?ng còn t?c h?ng có s?n ??t h?ng tho?i mái

?? M?i v?n ?? khách ch?a ?ng ý, ?ông Ho?ng Y?n cam k?t s? gi?i quy?t cho ??n khi khách h?ng lòng!

?? M?i ??n h?ng ??n b?n l? tâm huy?t c?a shop, l? món qu? shop g??i ??n b?n.

?? N?u ?ng ý v? s?n ph?m, râ?t mong Quy? Kha?ch ?ánh giá 5 Sao ?? Shop có thêm ??ng l?c ?? nâng cao châ?t l???ng ph?c v? Kha?ch ha?ng.

????R?t mong nh??n ???c s? quan tâm v? ?ng h? c?a Quý Khách .

????Xin chân th?nh c?m ?n!

Link shopee: https://shopee.vn/haouyen89

Link Lazada: https://www.lazada.vn/shop/dong-hoang-yen/

Link Sendo: https://www.sendo.vn/shop/dong-hoang-yen