???????????? ?ông Ho?ng Y?n Chuyên cung c?p T? Y?n, M??t ong r?ng, ?ông trùng h? th?o CHÍNH HÃNG GIÁ T?T NH?T t?i tay khách h?ng. Hãy FOLLOW shop ?? nh??n Voucher ?u ?ãi c?a shop v?i ph??ng châm "S? h?i lòng c?a khách h?ng l? ni?m vui c?a chúng tôi" ????????????

T? Y?n V?n Khánh Hòa

??????I T??NG S? D?NG

? Tr? em t? 1-3 tu?i: 1-2gr/l?n, 2 l?n/tu?n

- Tr? em t? 3-12 tu?i: 2-3gr/l?n, 2-3 l?n/tu?n

? ??i v?i ng??i tr??ng th?nh: 3-5gr/ng?y

? ??i v?i ng??i gi?: t?i ?a 3-5gr/l?n, 2-3 l?n/tu?n

? ??i v?i ng??i b?nh: t?i ?a 5gr/l?n, dùng m?i ng?y Y?n S?o Viên Baby

Công ?o?n s? ch? l?m s?ch y?n s?o ho?n to?n b?ng ph??ng pháp th? công truy?n th?ng. Do ?ó, các s?n ph?m y?n s?o c?a chúng tôi luôn b?o ??m an to?n, không ch?a hóa ch?t t?y r??a ??c h?i. T? Y?n S?o Rút Lông KhôT? y?n s?o ???c ch?n l? lo?i có ch?t l??ng t?t nh?t th??ng do nh?ng con y?n gi? t?o ra, v?i m?u s?c g?n nh? thu?n tr?ng tinh khi?t, r?t ?t lông v? t?p ch?t ??ng th?i ?ã tr?i qua quá trình s? ch? l?m s?ch khô (nh?t s?ch m? không c?n ph?i l?m ?m nhi?u) do ?ó v?n còn l?u gi? ???c mùi tanh n?ng n?n ??c tr?ng c?a t? y?n.

????CAM K?T C?A SHOP????

?? “?ông Ho?ng Y?n” V?i ph??ng châm bán h?ng: “ NGON CHU?N, T?T, UY TÍN, CH?T L??NG” b?ng t?t c? TÂM HUY?T c?a mình ?? mang l?i S?n ph?m t?t nh?t cho khách h?ng

?? S?n ph?m gi?ng mô t? 100%

?? Th?i gian chu?n b? h?ng siêu t?c.

?? Kho h?ng còn t?c h?ng có s?n ??t h?ng tho?i mái

?? M?i v?n ?? khách ch?a ?ng ý, ?ông Ho?ng Y?n cam k?t s? gi?i quy?t cho ??n khi khách h?ng lòng!

?? M?i ??n h?ng ??n b?n l? tâm huy?t c?a shop, l? món qu? shop g??i ??n b?n.

?? N?u ?ng ý v? s?n ph?m, râ?t mong Quy? Kha?ch ?ánh giá 5 Sao ?? Shop có thêm ??ng l?c ?? nâng cao châ?t l???ng ph?c v? Kha?ch ha?ng.

????R?t mong nh??n ???c s? quan tâm v? ?ng h? c?a Quý Khách .

????Xin chân th?nh c?m ?n!

Link shopee: https://shopee.vn/haouyen89

Link Lazada: https://www.lazada.vn/shop/dong-hoang-yen/

Link Sendo: https://www.sendo.vn/shop/dong-hoang-yen