Theo d? ?oán th? tr??ng xu?t kh?u lao ??ng Nh??t B?n s? còn t?ng m?nh trong th?i gian t?i. ??c bi?t khi tình hình d?ch Covid – 19 ?ã ???c ki?m soát thì nhu c?u tuy?n d?ng c?a Nh??t l?i t?ng lên, v? ?ây c?ng ch?nh l? c? h?i “v?ng” cho m?i nhu c?u xu?t kh?u lao ??ng t?i Nh??t.