C? s? Chúng tôi chuyên cung c?p các m?t h?ng ??u cá c?m khô v?i ch? tiêu nh? sau:

??m ..........35 % min
?m.............35% max
Mu?i...........12% max
Các s?n......3% max

Xu?t x? Vi?t Nam

Chúng tôi giao h?ng t??n n?i v?i s? l??ng t?i thi?u l? 10 ??n 15 t?n.

Qúy cá nhân ho?c công ty có nhu c?u xin liên h?: 0937 392 133 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com