An D??ng Global l? m?t trong nh?ng công ty XKL? Qu?ng Tr? uy t?n h?ng ??u chuyên v? cung ?ng ngu?n nhân l?c, cung c?p ng??i lao ??ng có chuyên môn( k? s?, th?c t??p sinh có k? n?ng) l?m vi?c t?i các công ty uy t?n, ch?t l??ng t?i H?n Qu?c v? nhi?u qu?c gia khác.