C? s? Chúng tôi chuyên cung c?p các m?t h?ng xác m?m khô v?i ch? tiêu nh? sau:
??m ..........20 % min
?m.............17% max
Tro............25%
Các s?n......1% max
Xu?t x? Vi?t Nam
Chúng tôi giao h?ng t??n n?i v?i s? l??ng t?i thi?u l? 10 ??n 15 t?n.
Qúy cá nhân ho?c công ty có nhu c?u xin liên h?: 0937 392 133 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com