H?c viên khi ??ng ký XKL? Qu?ng Tr? t?i Anduongglobal ???c h? tr? th? t?c vay v?n t? ngân h?ng t?i ??a ph??ng n?u ch?a ?? kh? n?ng chi tr?. T?t c? chi ph? m? h?c viên ph?i thanh toán ??u ???c ?? c??p rõ r?ng, minh b?ch v? quan tr?ng nh?t l? Anduongglobal luôn gi? nguyên m?t m?c ph? ??i v?i t?t c? các ??n tuy?n. ?? h? tr? h?c viên t?t h?n, Anduongglobal ?ã tri?n khai ch?nh sách cho phép ng??i lao ??ng thanh toán chi ph? sau khi ??n Nh??t.