C? s? Chúng tôi chuyên cung c?p khoai sáp v?ng gi?ng v?i s? l??ng l?n. Tiêu chu?n gi?ng g?m nh? sau:

- D?i 2-3cm

- ???ng k?nh: 1,2cm

- 30 ??n 40 c?/1kg

- ?óng bao 40-50kg

Tiêu chu?n khoai th?nh ph?m: c? 100 - 150gram tr? lên, c? ??t t? 150gram tr? lên tu? theo kh? n?ng ch?m sóc , s?n ph?m bán h?ng ch? v? xu?t kh?u, ?óng bao 50kg

Giá c? ph?i ch?ng, h? tr? v? t? v?n k? thu??t tr?ng cho b? con nông dân.

Ai có nhu c?u xin liên h? s? ?t 0937392133 g?p h?ng.