C? s? chúng tôi chuyên cung c?p các gi?ng chu?i c?y mô nh? chu?i cau, chu?i tr? b?t, chu?i s?, chu?i Nam M? ( n?ng su?t 1 bu?ng l? 35-40kg), chu?i Xiêm (Chu?i tây, Chu?i S?) ( n?ng su?t 1 bu?ng 30kg), Chu?i Tr? B?t...
V?i kh? n?ng nhân nhanh các gi?ng chu?i trên qui mô công nghi?p b?ng công ngh? t? b?o th?c v??t, t?o ra m?t l??ng l?n cây gi?ng có ph?m ch?t ?u tú, n?ng xu?t cao nh?m ?áp ?ng nhu c?u tr?ng chu?i cho nông dân v? các doanh nghi?p.
M?i chi ti?t xin liên h?: 0937 392 133 ( Ms.Hang)