NH?N NHÀ ? NGAY - R??C MAY TÀI L?C Khi l?a ch?n Le Grand Jardin, khách h?ng không ch? “Nh??n nh? ? ngay” m? còn nh??n ???c nhi?u qu? t?ng tân gia h?p d?n t? BRGLand v?i Ch?nh sách bán h?ng m?i nh?t:1. T?ng 50 su?t qu? t?ng tr? giá 3 ch? v?ng AJC 999.2. Gi?m 2 tri?u ??ng/m2 v?i gói Không gian sáng t?o.3. Mi?n ph? 1 n?m ph? ph? d?ch v? qu?n lý.4. Chi?t kh?u ngay 3% GTCH (ch?a bao g?m VAT v? KPBT) cho khách h?ng thanh toán theo ti?n ?? thông th??ng.5. HTLS 0% cho các kho?n vay lên t?i 70% GTCH trong vòng 12 tháng.6. Ân h?n n? g?c v? mi?n ph? tr? n? tr??c h?n trong th?i gian HTLS.Chi ti?t ?u ?ãi xin liên h? Hotline ?? ???c t? v?n.----------------LE GRAND JARDIN – S?NG CH?T L??NG - V??NG PHÚ QUÝHotline: 0393238999Website: =AT1GjDokeLBpnMoLFCzRTIH7I2qh0zNwXhH_ALvs9zfHkMeoi TIb0kPCrYNAl2xsw7NJviSRt5daYIUUJffYwvWyl47SxcwbYqi OKGJ2JtOS5dulrpUlllB1ZTselfSNCrKv8y2A53iGVCZ43ujR0 sGgLfOXtA7XaVOPt3ay39lyq1yQtpSc5_z_sMBHNlIamn1Z]https://legrandjardin.cdtda.com/Hu?nh V?n Ngh?, S?i ??ng, Long Biên, H? N?i???I LÝ CHÍNH TH?C- 0904488426 /// 0981825580