S? d?ng ?ông trùng h? th?o ?? ngâm r??u l? cách ch? bi?n ???c các nam gi?i ?a chu?ng ?? c?i thi?n s?c kho? sinh lý nam. B?i vi?t n?y s? l? cách th?c ngâm R??u v?i ?ông trùng h? th?o "R??U ?ÔNG TRÙNG H?? TH?O" ?úng ph??ng pháp ?? ??m b?o ch?t l??ng v? phát huy h?t tác d?ng c?a s?n ph?m.


Cách ngâm R??u :

Hi?n t?i, tùy thu?c v?o nhu c?u s?? d?ng c?a ng??i dùng m? có nhi?u cách ngâm khác nhau v?i các lo?i d??c th?o quý khác nh? ngâm ?ông trùng h? th?o cùng v?i nhân sâm hay k? t??, nh?ng h??u, n?m linh chi,...D??i ?ây l? cách th?c ngâm ?ông trùng h? th?o c? b?n nh?t:

- Nguyên li?u c?n chu?n b? g?m có:

+ ?ông trùng h? th?o t??i ho?c khô: 20-30g, b?n nên s?? d?ng ?ông trùng h? th?o có thân n?m cao ??u, ??u n?m to tròn v? ph?n qu? th? m?c ??u trên giá sinh kh?i nh? v??y s? d? l?i h??ng v? t??i ngon nh?t cho r??u

+ R??u tr?ng: Lo?i r??i ngâm trùng th?o th?ch h?p nh?t l? r??u tr?ng, v?i n?ng ?? 35-45 ??, 0,5 l?t– 1l?t r??u, r??u n?u b?ng g?o n?p l? th?ch h?p nh?t

+ D?ng c? ngâm r??u: B?n nên ch?n bình th?y tinh, s?nh ho?c g?m, d?y d?n, k?ch th??c to ?? ??m b?o ch?t l??ng, ch?a ?? s? l??ng trùng th?o v? r??u
- B?t ??u ngâm r??u:

+ B??c 1: V? sinh s?ch s? bình th?y tinh, ?? khô ráo n?i thoáng mát. S? ch? ?ông trùng h? th?o b?ng cách r??a s?ch, n?u ?ông trùng khô c?n sao qua l??a, còn ?ông trùng t??i nên ?? khô ráo ki?t n??c
+ B??c 2: Dùng que t?m ?? ?âm th?ng nhi?u l? ? ph?n ?? d??i ?ông trùng h? th?o (n?u l? ?ông trùng t??i) còn ?ông trùng khô thì ?? nguyên, m?c ??ch ?? khi ngâm r??u trùng th?o không b? t?ch kh? m? l??t ng??c l?i
+B??c 3: B? ?ông trùng h? th?o v?o bình, r?i ?? r??u t? t? v?o trong bình cho ??n khi ??y thì ???y n?p k?n. ??t bình r??u ? v? tr? thoáng mát tránh ánh n?ng tr?c ti?p, t?t nh?t ph? bên ngo?i bình m?t l?p v?i m?u ?? ánh sang không chi?u v?o. Sau th?i gian ?t nh?t 30 ng?y l? có th? s?? d?ng ???c, r??u ?ông trùng h? th?o ?? c?ng lâu thì dùng c?ng t?t.

M?i l?n u?ng t? 15 ??n 20 ml trong b?a ?n, t?t nh?t l? v?o b?a t?i s? t?t nh?t cho s?c k
ho?

Tác d?ng c?a r??u ngâm ?ông trùng h? th?o

?ông trùng h? th?o l? lo?i th?o d??c c?a thiên nhiên ban t?ng cho s?c kho? con ng??i.
R??u ng?m ?ông trùng h? th?o l? m?t trung nh?ng cách ch? bi?n ?? s?? d?ng ?ông trùng. Ph??ng pháp ch? bi?n n?y ??c bi?t có tác d?ng t?ng c??ng sinh lý cho nam gi?i, giúp b? th??n tráng d??ng , ?ch kh? sinh tinh, h? tr? ?i?u tr? m?t s? b?nh nh? xu?t tinh s?m, li?t d??ng, r?i lo?n c??ng d??ng, mãn d?c nam,....Ngo?i ra, ?ông trùng h? th?o c?ng giúp t?ng c??ng sinh l?c, thúc ??y quá trình tu?n ho?n máu, giúp l?u thông kh? huy?t,...


L?u ý khi s?? d?ng r??u ?ông trùng

Th?nh g?m có r??u v? ?ông trùng vì th? không nên l?m d?ng u?ng quá m?c, th? nh?t r??u uông nhi?u s? gây h?i cho gan v? có th? l?m ng? ??c, th? 2 ?ông trùng l? lo?i th?c ph?m ch?a l??ng dinh d??ng r?t cao nên khi dùng nhi?u s? ph?n tác d?ng. Nh?ng ng??i m?c các b?nh ti?u ???ng, huy?t áp tim m?ch,… mu?n s?? d?ng nên ???c bác s? t? v?n. ??c bi?t nh?ng ng??i b? ung th? không ???c s?? d?ng r??u, nên ch? bi?n b?ng cách h??p, cách thu? thì s? phát huy tác d?ng t?t nh?t
Ngo?i ra, không nên dùng ?ông trùng h? th?o quý nhi?u so v?i quy ??nh ngâm r??u vì có th? gây ra nh?ng tác d?ng ph? nh? n?i m? ?ay, d? ?ng da,…


?ây l? nh?ng s?n ph?m kh?c ph?c ch?ng Xu?t Tinh S?m
  • Ki?n c?ng ?en tây t?ng
  • Long h? tráng d??ng
  • Cung ?ình th?n ??n
  • Ng?a thái h?p s?t
  • Niu b?o