B?ng vi?t l? s?n ph?m ph? bi?n hi?n nay t?i các tr??ng h?c, c? quan cho ??n các h? gia ?ình. Nhu c?u s?? d?ng b?ng vi?t ?? ghi nh? công vi?c, gi?ng d?y, thuy?t trình... ?ang ng?y c?ng t?ng lên. B?ng Dongbu xin gi?i thi?u rõ h?n v? chi?c b?ng vi?t ??t tiêu chu?n trong b?i vi?t sau ?ây

Mô t? s?n ph?m

K?ch th??c: Có nhi?u k?ch th??c nh? 0,4x0,6m; 0,6x0,8m; 0,6x1,0m,0,8x1,2m….

B?ng vi?t có c?u t?o g?m 3 ph?n l?: m?t b?ng, c?t b?ng v? khung b?ng. Có th? vi?t bút ho?c vi?t ph?n tùy v?o nhu c?u s?? d?ng

M?t b?ng

B?ng vi?t bút ???c l?m b?ng thép nh??p kh?u tr?c ti?p t? H?n Qu?c d?y 0,4mm có kh? n?ng ch?ng lóa t?t, d? nhìn v? không b? m?i m?t.

B? m?t c?a b?ng ???c ph? b?ng l?p s?n m?u xanh ho?c tr?ng giúp cho ng??i dùng có c?m giác vi?t nh? nh?ng nh? trên gi?y m? nét ch? v?n ??u ??p, vi?c lau chùi c?ng tr? nên d? d?ng h?n, ??c bi?t l? ng??i dùng có th? vi?t ???c lên m?t b?ng dù m?t b?ng v?n còn ??t.

Ngo?i ra, m?t b?ng còn có kh? n?ng h?t t? m?ng nên ng??i dùng có th? các viên nam châm ?? ch?n gi?y t?, thông báo, công v?n lên m?t b?ng m?t cách d? d?ng, nhanh chóng m? không c?n ph?i dán nh? nh?ng chi?c b?ng thông th??ng tr??c ?ây.

C?t b?ng

C?t b?ng ???c ??nh ngh?a l? ph?n ph?a sau c?a m?t b?ng. B?ng vi?t bút, vi?t ph?n ???c s?? d?ng t?m panel nh?a d?i 15 mm ?? t?o ?? d?y c?ng nh? ?? ch?c ch?n cho b?ng.

M?t sau c?t b?ng có m?t l?p ch?ng ?m giúp b?ng không ch?u s? tác ??ng tr??c m?i ?i?u ki?n th?i ti?t.

Khung b?ng

Khung b?ng ???c l?m t? m?t lo?i nhôm chuyên d?ng có m?u xám b?c giúp b?ng tr? nên ch?c ch?n h?n v? sang tr?ng h?n.

Các góc b?ng ??u ???c b?c b?i m?t l?p nh?a ?? b?o v? an to?n cho ng??i s?? d?ng c?ng nh? t?o ???c t?nh th?m m? cho b?ng.

B?ng vi?t dùng cho ai

B?ng có th? ???c s?? d?ng ?? luy?n ch? cho nh?ng tr? h?c m?u giáo v? ti?u h?c ngay t?i nh?.

B?ng vi?t ph?n còn ???c s?? d?ng trong các tr??ng h?c ?? ph?c v? cho vi?c gi?ng d?y t? b??c ti?u h?c cho ??n ??i h?c hay các trung tâm ??o t?o.

Ngo?i ra, b?ng vi?t còn ???c s?? d?ng trong các công ty, x? nghi?m, nh? máy… v?i công d?ng nh? m?t chi?c b?ng ghim ?? ??nh các thông báo l?ch l?m vi?c, l?ch công tác tu?n, l?ch công tác tháng…

V?i nh?ng m?c ??ch ?ó, b?ng vi?t l? m?t thi?t b? không th? thi?u trong các tr??ng h?c, v?n phòng hay ngay t?i gia ?ình b?n..

M?i th?c m?c xin hãy liên h? v?i chúng tôi

Ngu?n b?i vi?t: https://sieuthibang.vn/cau-tao-cua-bang-viet