L?a ch?n ??n h?ng xu?t kh?u lao ??ng d?a theo uy t?n c?a công ty

?i?u quan tr?ng nh?t khi l?a ch?n ??n h?ng xu?t kh?u lao ??ng ?ó l? tìm ??n v? XKL? Qu?ng Tr?. Không nên l?a ch?n ??n h?ng t? l?i m?i nh?ng công ty kém ch?t l??ng, không có gi?y phép ho?t ??ng rõ r?ng. B?i b?n r?t có th? s? g?p ph?i nh?ng ??n h?ng không ?úng th?c t?, kém ch?t l??ng.