PDA

View Full Version : Ki?n ?en tây t?ng ch?a y?u sinh lý namchichivui223
04-10-2021, 05:45 AM
Do nhu c?u sinh lý nên có r?t nhi?u các s?n ph?m thu?c sinh lý nam v?i s? hi?u qu? khác nhau. ?a ph?n các s?n ph?m ???c báo ch? theo ph??ng pháp tây d??c, các s?n ph?m thu?c tây có tác d?ng nhanh v? m?nh nh?ng l?i gây ra ?t nhi?u tác d?ng ph? không mong mu?n ?nh h??ng ??n s?c kho? " huy?t áp, tim m?ch...". Nh?ng v?i nh?ng s?n ph?m thu?c sinh lý ?ông y c? truy?n thì ho?n to?n không có tác d?ng ph?, m? còn có tác d?ng b?n v?ng lâu dai. Shop " S?C KHO? - Khoedeptn.com" xin ???c gi?i thi?u s?n ph?m ?ông ý " Ki?n c?ng ?en tây t?ng"

Thu?c c??ng d??ng Thu?c sinh lý ?ông ý ki?n ?en l? th?n d??c c?a các vua chúa ng?y x?a dùng ?? ph?c v? h?ng tr?m cung t?n m? n?

https://media.licdn.com/dms/image/C5112AQHwYXhEf2XeVQ/article-inline_image-shrink_1000_1488/0?e=1570060800&v=beta&t=E8M0AfPjZLoDLx943W_RHusp0O21e86hykketkvxsJA

1. Công D?ng C?a Thu?c sinh lý nam Ki?n c?ng ?en[/b]

-B? th??n tráng d??ng

-T?ng c??ng ch?c n?ng sinh lý cho nam gi?i

-T?ng ?? c??ng c?ng c?ng nh? k?ch th??c cho c??u nh? t?i ?a

-Giúp nam gi?i quan h? lâu h?n, kh?e h?n

-S?n sinh tinh-trùng kh?e m?nh, k?ch th?ch sinh lý m?nh m? ? nam gi?i

-Th? l?c d?i d?o, quan h? liên t?c m?y hi?p không gây m?t m?i

-Gia t?ng c?m giác xung mãn v? k?ch th?ch h?ng ph?n cao

-Không còn m?m y?u v? m?t m?i "1 ng??i kh?e 2 ng??i vui"

2. ??i T??ng S?? D?ng Viên U?ng Ki?n C?ng ?en Tây T?ng

-Nam gi?i y?u sinh lý, xu?t tinh s?m, ch?a ra ??n ch? ?ã h?t ti?n

-Nam gi?i r?i lo?n "C??u bé", m?m không lên ???c, li?t "C??u bé", trên b?o d??i không nghe, lúc lên lúc xu?ng

-Nam gi?i tinh trùng y?u, ?t

-??n ông v?o ?? tu?i mãn d?c, sinh lý gi?m sút

-C? th? gi?m ham mu?n tình d?c, quan h? không ???c lâu, ?au l?ng m?i g?i

-Ch?c n?ng sinh lý gi?m sút do s?c kh?e y?u, hooc môn sinh d?c ?t

3. H??ng D?n S?? D?ng Thu?c T?ng C??ng Sinh Lý Ki?n C?ng ?en Tây T?ng

- Dùng cho nam gi?i t? 18 tu?i tr? lên

- U?ng 1viên/l?n. T?i ?a 1ng?y ch? ???c dùng 1viên, u?ng thu?c không liên quan ??n b?a ?n

- U?ng tr??c 20 phút. Hi?u qu? c?a Viên ho?n ki?n c?ng ?en duy trì ??n 24h sau khi u?ng.

- Nên u?ng kèm v?i n??c ?m, nóng s? ??t hi?u qu? t?t nh?t

- Không s?? d?ng các ch?t k?ch th?ch khi dùng thu?c

$Link$