PDA

View Full Version : Gi?i thi?u b?ng menu ?en k?ch th??c 0,5x0,7msieuthibangvietnam
03-20-2020, 05:10 AM
B?ng menu (https://sieuthibang.vn/bang-menu-chan-dung) treo t??ng l? lo?i b?ng ???c s?? d?ng r?ng rãi t?i các nh? h?ng, quán ?n, quán tr?, c??a h?ng di ??ng, shop th?i trang hay c? nh?ng c??a h?ng t?p hóa… B?ng ???c thi?t k? ??c bi?t giúp cho khách h?ng có th? th?a s?c sáng t?o giúp cho menu c?a c??a h?ng b?n tr? nên ??p h?n, th?m m? h?n, nh? ?ó m? thu hút ???c nhi?u khách h?ng h?n. V?i nh?ng t?nh n?ng ?ó m? nhu c?u s?? d?ng b?ng menu treo t??ng ng?y c?ng t?ng cao. Hi?n nay, b?ng menu treo t??ng ???c s?n xu?t v?i nhi?u lo?i k?ch th??c khác nhau giúp cho ng??i dùng có th? tho?i mái l?a ch?n.

B?ng Dongbu c?a H?n Qu?c t? lâu ?ã ???c bi?t ??n l? m?t ??a ch? chuyên cung c?p các lo?i b?ng menu treo t??ng, b?ng menu c? ??nh v?i nhi?u k?ch th??c khác nhau. Trong s? nh?ng s?n ph?m m? b?ng Dongbu cung c?p ra th? tr??ng hi?n nay thì b?ng menu treo t??ng KT 500x700mm ???c r?t nhi?u khách h?ng tìm hi?u v? ch?n mua. Hãy cùng v?i b?ng Dongbu tìm hi?u rõ h?n v? s?n ph?m n?y tr??c khi b?n quy?t ??nh mua nhé!

Ngo?i ra bên mình còn s?n xu?t B?ng ?en (https://sieuthibang.vn/bang-menu-den-trung-bay-khung-go-da-nang)

https://bizweb.dktcdn.net/100/345/224/files/55aede36356d6ab3d34123a97518b238.jpg?v=15846703904 39
Thông tin s?n ph?m
Tên s?n ph?m: B?ng menu treo t??ng KT 500x700mm K?ch th??c: R?ng 500mm x D?i 700mm S?n ph?m: Ch?nh hãng Xu?t x?: Vi?t Nam M?t b?ng: S?? d?ng v??t li?u cao c?p siêu b?n v?i 3 l?p ch?u nhi?t. M?t b?ng ???c s?n ?en, d? vi?t, d? t?y xóa. Khung b?ng: ???c l?m t? m?t lo?i g? thông v?i các ???ng vân t? nhiên, bên ngo?i ???c ?ánh vecli bóng giúp cho s?n ph?m tr? nên ??p h?n v? ho?n thi?n h?n. B?ng ???c g?n c? ??nh trên t??ng b?ng các ?inh v?t Giá bán: 350.000VN?
Nh?ng ?u ?i?m khi s?? d?ng b?ng menu treo t??ng KT 500x700mm

D? vi?t, d? lau chùi: M?t b?ng m?u ?en nên khi b?n vi?t ch? lên b?ng nét ch? r?t rõ r?ng, d? nhìn, d? lau chùi, ??c bi?t b?n có th? vi?t th?c ??n hay nh?ng m?t h?ng c?a mình lên m?t b?ng ngay v?n còn ??t m? không lo ch? b? nhòe hay b? m?.

S?n ph?m b?n ??p: ???c l?m t? nh?ng v??t li?u siêu b?n nên b?n có th? s?? d?ng trong m?t th?i gian d?i m? không s? m?t b?ng b? b?o mòn hay n?t v?.

Tr?ng l??ng s?n ph?m nh?: Do h?u h?t các nguyên li?u ???c dùng ?? s?n xu?t b?ng menu treo t??ng KT 500x700mm ??u s?? d?ng g? thông nên tr?ng l??ng c?a s?n ph?m s? ???c gi?m xu?ng m?t cách t?i ?a giúp cho vi?c v??n chuy?n s?n ph?m tr? nên d? d?ng h?n r?t nhi?u.

S?n ph?m ???c g?n c? ??nh trên t??ng: Thay vì b? khung chân gi?ng nh? lo?i b?ng di ??ng thì b?ng menu treo t??ng s? ???c g?n c? ??nh trên t??ng b?ng các ?inh v?t giúp cho b?ng tr? nên ch?c ch?n h?n

Menu c?a c??a h?ng s? truy?n t?i ??n khách h?ng m?t cách ??y ?? nh?t: Các s?n ph?m c?a c??a h?ng hay quán ?n, quán café s? ???c truy?n t?i ??y ?? nh?t ??n khách h?ng giúp cho b?n có th? tho?i mái l?a ch?n nh?ng m?t h?ng m? mình yêu th?ch.

B?n có th? th?a s?c sáng t?o: ??i v?i b?ng menu treo t??ng, ng??i dùng có th? thi?t k? menu c?a c??a h?ng hay quán ?n c?a mình tùy theo ý th?ch giúp cho c??a h?ng c?a b?n tr? nên sang tr?ng v? n?i b??t h?n r?t nhi?u.

??m b?o t?nh th?m m?: B?ng ???c thi?t k? ??p, m?u s?c d? nhìn, phù h?p v?i m?i không gian, t? nh?ng c??a h?ng, quán ?n có di?n t?ch nh? h?p cho ??n nh?ng nh? h?ng sang tr?ng có di?n t?ch l?n.

S?n ph?m ch?t l??ng cao: B?ng menu treo t??ng KT 500x700mm s?? d?ng nh?ng nguyên v??t li?u cao c?p, sau ?ó các v??t li?u n?y s? ???c l?p ??t theo m?t quy trình nghiêm ng?t nên s?n ph?m t?o ra ??u ??m b?o ???c tiêu chu?t ch?t l??ng. Do v??y, khách h?ng có th? ho?n to?n yên tâm v? ch?t l??ng s?n ph?m

Quy trình, ch? ?? ph?c v? khách h?ng

?? giúp cho khách h?ng có th? mua s?n ph?m m?t cách d? d?ng, hi?n nay b?ng Dongbu ?ang th?c hi?n theo các tiêu ch? bán h?ng sau

Khách h?ng có th? xem tr??c s?n ph?m trên website: Hi?n nay, b?ng Dongbu ?ã có website riêng l? sieuthibang.vn v? bangdongbu.com, khách h?ng có th? ghé th?m trang web c?a n?y ?? tìm hi?u v? nh?ng thông tin c?a s?n ph?m tr??c khi mua.

??i ng? nhân viên t? v?n chuyên nghi?p: Nh?ng nhân viên c?a chúng tôi l? nh? ng??i ???c ??o t?o b?i b?n v?i phong cách l?m vi?c chuyên nghi?p luôn s?n s?ng t? v?n v? nh?ng thông tin c?a s?n ph?m giúp khách h?ng có th? l?a ch?n ???c nh?ng s?n ph?m ?ng ý nh?t.

Giao h?ng nhanh chóng: S?n ph?m m? khách h?ng ?ã ??t mua tr??c ?ó s? ???c ??i ng? nhân viên giao h?ng c?a chúng tôi v??n chuy?n ??n ?úng ??a ch? m? khách h?ng ?ã cung c?p tr??c ?ó.

S?n ph?m ???c l?p ??t theo ?úng quy trình: Nhân viên giao h?ng c?a chúng tôi s? ti?n h?nh l?p ??t s?n ph?m theo ?úng quy trình, m?u mã v? tiêu chu?n ch?t l??ng.

Ch?nh sách khuy?n mãi: Hi?n nay, b?ng Dongbu ?ang th?c hi?n ch??ng trình khuy?n mãi khi mua m?t s?n ph?m b?ng menu treo t??ng KT 500x700mm khách h?ng s? ???c t?ng kèm 1 bút d? quang ?a n?ng v? 1 kh?n lau b?ng chuyên d?ng.

B?o h?nh lâu d?i: 24 tháng

Giá th?nh s?n ph?m c?nh tranh ???c niêm y?t tr?c ti?p trên website sieuthibang.vn v? bangdongbu.com